اخبار

اصول و الگوی اجرایی سازی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده
اندیشکده مطالعات راهبردی زن و خانواده بسیج اساتید استان البرز و دفتر امور زنان و خانواده دانشگاه ازاد با همکاری چهارمین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی اندیشکده حکمرانی شریف برگزار می کند

اصول و الگوی اجرایی سازی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

ادامه مطلب