ریاست و معاونین

ریاست دانشکده  

دکتر سید حامد شیرازی بهشتی ها

پست الکترونیک دانشگاهی : hamed.beheshti@ kiau.ac.ir

رزومه آکادمیک

شماره تماس در دانشکده : 34182550- 026

معاونت دانشکده   

دکتر محمدرضا پریانی دانشیار

پست الکترونیک دانشگاهی:    mrparyani@kiau.ac.ir 

شماره تماس در دانشکده: 34182548-026