امور آموزشی

رئیس اداره امور آموزشی:

سرکار خانم زینب امیری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 

عناوین فعالیت های آموزشی:

  • ارایه دروس آموزشی
  • برنامه ریزی کلاسهای آموزشی
  • بررسی پرونده های آموزشی دانشجویان
  • برگزاری امتحانات میان ترم و پایان ترم
  • بررسی پرونده فارغ التحصیل در هرم ترم و ترم های ماقبل آخر

چارت دروس

آرایش ترمی دروس

فرم ترفیع سالانه

دروس ارائه شده بهمن و مهر 97 و نیمسال دوم 99-98